Główna/regulamin-sude
regulamin-sude 2020-09-23T23:43:39+00:00

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) spółka pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000717863 posiadająca numer NIP 5252738676, REGON 369451490, o kapitale zakładowym 40.000 zł, adresie e-mail to@fabrykakoparek.pl, nr telefonu kontaktowego +48 500 029 229 ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin określa:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • politykę prywatności;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Polityka Prywatności zawarta w §7-10 niniejszego regulaminu, określa:
  • zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, w tym oznaczenie administratora danych osobowych (fabrykakoparek.pl sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa), sposób zbierania danych, cel i zakres zbieranych danych, informację o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych;
  • zasady przetwarzania danych zbieranych automatycznie i wykorzystywania plików cookies;
  • stosowane zabezpieczenia ochrony danych i szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

1) informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do wypromowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
2) Klient potencjalny lub faktyczny nabywca Produktów prezentowanych przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego;
3) Konsument osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Konto Klienta miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Usługobiorcy w Sklepie Internetowym, pozwalające na zawieranie przez Usługobiorcę z Usługodawcą Umów których przedmiotem jest sprzedaż Urządzeń. Umożliwia ono również podgląd złożonych Zamówień, zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Internetowego;
5) Koparka dedykowane zestaw komputerowy do obliczeń typu big data o szerokiej gamie zastosowań.
6) Partner podmiot trzeci, z którym współpracuje Usługodawca. Współpraca ta może polegać w szczególności na zleceniu przez Partnerów wysyłania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną;
7) Produkt Urządzenia i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym, które Klienci mogą nabyć na podstawie Umów;
8) Regulamin oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami;
9) RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
10) Regulamin Sklepu internetowego Regulamin Sklepu internetowego opublikowany na stronie www.fabrykakoparek.pl w zakładce Regulamin;
11) Serwis oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.fabrykakoparek.pl stanowiących zbiór dokumentów            statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
12) Sklep internetowy sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod witryną  www.fabrykakoparek.pl oferujący możliwość zamówienia i nabycia Urządzeń;
13) Strony Usługodawca i Usługobiorca;
14) Świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
15) Umowa sprzedaży zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy fabrykakoparek.pl sp. z o.o. – Usługodawcą (będącym Sprzedawcą) a Klientem (będącym Kupującym) w postaci umowy sprzedaży Urządzeń, zawierany w Sklepie internetowym na skutek Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. Strony mogą rozszerzyć przedmiot Umowy o Usługi Dodatkowe;
16) Urządzenia urządzenia elektroniczne (w szczególności Koparki) stanowiące towar będący przedmiotem sprzedaży na mocy Umowy;
17) Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę opisane w §3 Regulaminu;
18) Usługi dodatkowe usługi będą przedmiotem Umowy świadczone na rzecz Klienta poza Sklepem internetowym, w związku z dostawą Urządzeń, suporcie lub kolokacji urządzeń np. instalacja, konfiguracją koparek opisane w Sklepie internetowym, polegające np. na skompletowaniu, skonfigurowaniu, dostawie i zainstalowaniu Produktów;
19) Usługobiorca podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
20) Usługodawca fabrykakoparek.pl sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000717863 posiadająca numer NIP 5252738676, REGON 369451490, o kapitale zakładowym 40.000 zł;
21) Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,  stanowiące ofertę nabycia Produktów, określające rodzaj i/lub liczbę Produktów, zawierające specyfikację (dane techniczne) jakie ma spełniać Urządzenie oraz inne treści przewidziane prawem;

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi:
  • usługi informacyjne – polegające na udostępnianiu informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, a także dane informacyjne proponowane przez Usługodawcę, w tym dane dopasowane do zainteresowań Usługobiorcy;
  • usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się, w szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy umożliwiają kontakt z odpowiednim działem Usługodawcy (w tym za pomocą formularza kontaktowego), składanie reklamacji, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną;
  • usługi w zakresie organizacji sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, w tym składanie Zamówień, zawieranie Umów, dokonywanie płatności, śledzenie realizacji Zamówienia. Szczegółowe zasady zawierania i realizacji Umów sprzedaży zawartych w Sklepie internetowym regulują postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego fabryka koparek.
 2. Usługi komunikacyjne z ust. 1 pkt 2 obejmują także wysyłanie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną realizowanych na zlecenie podmiotów trzecich, współpracujących z Usługodawcą. Otrzymywanie przez Usługobiorcę takich informacji jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, która to zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługobiorca może dokonać według swojego wyboru: poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości zawierającej taką informację lub wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-maila albo pisma z oświadczeniem o cofnięciu zgody.
 4. Usługi z ust. 1 są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu.

§ 4 Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Możliwość korzystania z części Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 może być również uzależniona od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu sklepu internetowego. Szczegółowe zasady korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Strony mogą uregulować w całości lub w części także w formie umowy pisemnej.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 7. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 9. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  • najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari;
  • monitor o rozdzielczości 1280×720 px;
  • włączona obsługa Cookies i Java Script.
 11. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 10, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 12. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży zawieranie na skutek Zamówień Urządzeń dokonywanych przy pomocy Sklepu internetowego, które wiążą się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Produkty, w tym Urządzenia i ich dostawę.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Strony umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. Rozpoczęcie korzystania z części Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 może być uzależnione od dokonania rejestracji zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. Świadczenie niektórych Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 rozpoczynanie jest bowiem w chwili rozpoczęcia procesu zakupu Produktu w Sklepie internetowym (np. poprzez dodanie Produktu do koszyka). Strony w Umowie o współpracy mogą określić odrębne zasady zawierania Umów o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych przy pomocy Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania Umów sprzedaży Produktów reguluje Regulamin Sklepu Internetowego.
 5. Zamknięcie przeglądarki, jak również rozwiązanie Umów o świadczeń usług drogą elektroniczną (poprzez zamknięcie strony) nie rozwiązują zawartych za pomocą Serwisu Umów sprzedaży, których przedmiotem w szczególności jest wytworzenie, konfiguracja, sprzedaż, dostawa i instalacja Urządzeń.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres siedziby Usługodawcy (fabrykakoparek.pl sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa) lub drogą mailowa na adres: to@fabrykakoparek.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług elektronicznych; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, w przypadku oświadczenia złożonego drogą elektroniczną odpowiedź nastąpi pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę (np. podczas rejestracji Klienta w Sklepie internetowym). Załącznikiem do Regulaminu jest Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia do umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 3 i pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – taką rzeczą w szczególności są Urządzenia sprzedawane w Sklepie internetowym na podstawie Umowy sprzedaży.
 9. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorca otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy i wskazaniu sposobu zwrotu należności.

§ 6 Rejestracja w Serwisie

 1. Usługobiorca może zarejestrować się w Serwisie poprzez założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym. Rejestracja jest dobrowolna.
 2. Zarejestrowanie w Serwisie następuje poprzez wypełnienie przez Usługobiorcę udostępnionego w Serwisie formularza rejestracyjnego.
 3. Celem dodatkowej weryfikacji Usługodawca zastrzega prawo zażądania przesłania dodatkowych informacji, dokumentów jak również weryfikacji (np. telefonicznej) prawdziwości przesłanych informacji. Przykładowo w przypadku rejestracji Usługobiorców będących przedsiębiorcami mogą być oni zobowiązani do przesłania skanów aktualnych dokumentów przedsiębiorstwa, np.: odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG, zaświadczenia o nadaniu o numerze NIP, zaświadczenia o byciu czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku Konsumentów, mogą być oni poproszeni o przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, karty pobytu.
 4. Po otrzymaniu i pozytywnej weryfikacji danych Usługobiorcy przez Usługodawcę następuje założenie Konta Klienta. Celem aktywacji Konta Klienta Usługodawca przesyła na adres elektroniczny Usługobiorcy link aktywacyjny, po naciśnięciu którego następuje automatyczne przesłanie do Usługodawcy wiadomości potwierdzającej aktywację Konta Klienta.
 5. Zarejestrowanie w Serwisie jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu (wraz z Polityką Prywatności) oraz warunków Regulaminu Sklepu internetowego. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pól z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu i Regulaminu Sklepu internetowego.
 6. Podczas rejestracji w Serwisie opcjonalnie Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji dotyczących Usługodawcy oraz Partnerów współpracujących z Usługodawcą – zgoda ta jest dobrowolna.
 7. Usługobiorca jest także informowany, iż przetwarzanie jego danych jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest Usługobiorca (w tym do założenia Konta Klienta, realizacji umów zawartych przy pomocy Serwisu, w szczególności Zamówień i Umów sprzedaży w Sklepie internetowym). Usługobiorca może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych i reklamowych w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę i jego Partnerów – zgoda ta jest dobrowolna.
 8. Wyrażanie zgód z ust. 6 i ust. 7 zd. 2 oraz potwierdzanie otrzymania informacji z ust. 7 zd. 1 następuje poprzez wypełnienie (zaznaczenie) pól z odpowiednimi oświadczeniami.
 9. Każdorazowe zalogowanie się do Sklepu Internetowego jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta warunków działania Sklepu internetowego określonych w Regulaminie Sklepu internetowego.
 10. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi akceptację przez Usługobiorcę zawartej w niej Polityki prywatności Usługodawcy i zasad przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
 11. Usługobiorca jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta, w tym w szczególności do:
  • przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie;
  • nie udostępniania loginu i hasła do Konta Klienta jakimkolwiek osobom trzecim;
  • natychmiastowego informowania Usługodawcy o potrzebie blokady Konta Klienta w sytuacji, gdy Usługobiorca poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu i hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji Konta Klienta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji lub zablokowania Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę lub osobę działającą na jego zlecenie lub zgodą przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sklepu internetowego.
 13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, w tym w szczególności transakcje, wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia Klienta w Serwisie.
 14. Wszelkie Usługi i Zamówienia zlecone po zalogowaniu unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Usługobiorcę.
 15. Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta Usługobiorcy, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Usługobiorcy przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Usługobiorcę działań narażających Usługodawcę na szkodę.
 16. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usługi generowane oraz udostępniane są Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Serwisie.
 17. Do Zamówienia złożonego przez Klienta stosują się postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu internetowego w wersji obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

§ 7 Polityka prywatności

Poniższe postanowienia § 7-10 stanowią Politykę prywatności określającą zasady ochrony danych Usługobiorców, w szczególności Twoich (jako Usługobiorcy) danych osobowych, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.fabrykakoparek.pl

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest fabrykakoparek.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000717863 posiadająca numer NIP 5252738676, REGON 369451490, o kapitale zakładowym 40.000 zł. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 513 448 466, e- mailem to@fabrykakoparek.pl lub pisząc na nasz adres: fabrykakoparek.pl sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Usługodawca oświadcza, iż szanuje dane osobowe wszystkich Usługobiorców korzystających z Serwisu oraz nie sprzedaje ich jakimkolwiek osobom trzecim oraz nie udostępnia ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane zebrane w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane osobowe Usługobiorców wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Usługobiorcy wyrażają zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. W zakresie dotyczącym funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zbiera dane osobowe Usługobiorców w ramach:
  • rejestracji przez Usługobiorców w Serwisie podczas zakładania Konta Klienta oraz weryfikacji i identyfikacji Usługobiorców;
  • składania przez Usługobiorców Zamówień, zawierania z Usługobiorcami Umów oraz realizacji tych Zamówień i Umów;
  • świadczenia usług drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu;
  • wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy informacji o chęci współpracy z Usługodawcą;
  • wypełnienia i wysłania przez Usługobiorcę formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;
  • kontaktu (np. telefonicznego) Usługobiorcy z Usługodawcą;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 6. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 7. Usługodawca zbiera takie dane osobowe Usługobiorcy jak:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres dostawy;
  • numer NIP;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail.
 8. W przypadku potrzeby dodatkowej weryfikacji, Usługodawca może prosić o przesłanie dodatkowych danych jak: adres zameldowania, PESEL, czy numer dokumentu tożsamości.
 9. Zebrane ww. sposób dane osobowe Usługodawca może wykorzystywać do następujących celów:
  • umożliwienia Usługobiorcy zalogowania się do Serwisu;
  • przetwarzanie i realizowanie Zamówień składanych w Sklepie internetowym, w tym przesyłanie informacji o akceptacji, odrzuceniu lub propozycji modyfikacji Zamówienia;
  • zawieranie i realizowanie Umów sprzedaży, w tym przesyłanie informacji o etapie realizacji Umowy sprzedaży;
  • obsługa należności i roszczeń związanych z Umowami sprzedaży zawartymi z Usługobiorcami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
  • korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
  • prowadzenie korespondencji z Usługobiorcami;
  • informowanie o promocjach;
  • sporządzanie dokumentacji księgowej, w tym wystawianie dokumentów księgowych;
  • sporządzanie dokumentacji zawieranych umów;
  • przeprowadzanie ankiet mających na celu udoskonalanie Serwis;
  • badanie poziomu satysfakcji Usługobiorców;
  • badania statystyczne;
  • cele archiwalne;
  • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Usługobiorcę

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Dane osobowe będą przechowywane w odniesieniu do przeprowadzonych rozliczeń finansowych zgodnie z wymogami zasad rachunkowości (sprawozdawczości finansowej), natomiast w przypadku danych marketingowych dane będą przechowywane do wygaśnięcia celu dla którego zostały zebrane lub wycofania zgody osoby, której dane dotyczą na realizację tego celu, w zależności co nastąpi pierwsze, nie dłużej jednak niż 5 lat”.
 2. Na żądanie ze strony uprawnionych organów lub instytucji w tym organów lub instytucji państwowych Usługodawca udostępni dane osobowe tymże organom lub instytucjom. W pozostałym zakresie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz wyjątków określonych w odrębnych uzgodnieniach pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (w tym w Regulaminie Sklepu internetowego) Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorców jakimkolwiek osobom trzecim.
 3. W związku z tym, iż dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane w celu realizacji Usług, Zamówień i Umów sprzedaży, będą one udostępniane:
  • odpowiednio wybranym Przewoźnikom, którzy dostarczą Urządzenia, w przypadku braku ich odbioru osobistego przez Klienta. Przewoźnik może kontaktować się telefonicznie pod przekazane numery w celu dokończenia realizacji dostawy Urządzeń;
  • Biurom Informacji Gospodarczej, w celu weryfikacji wiarygodności Usługobiorcy;
  • podmiotom zajmującym się dochodzeniem roszczeń, między innymi firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym, w szczególności Kancelarii Adwokackiej Huberta Maciąga (Al. Niepodległości 225/11, 02-087 Warszawa) – w przypadku nienależytego wywiązywania się przez Usługobiorcę z Umów, np. w sytuacji niezapłacenia za Urządzenia;
  • operatorowi systemu płatności DotPay z o.o. (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków) oraz bankom i SKOK-om w zakresie obsługi płatności, w tym realizacji zwrotu środków pieniężnych.
 4. W przypadku wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na otrzymanie informacji handlowych dane osobowe Usługobiorcy Usługodawca będzie mógł wykorzystywać na potrzeby wysyłania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną realizowanych na zlecenie podmiotów trzecich, współpracujących z Usługodawcą. Usługobiorca w każdym momencie może daną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając stosowne oświadczenie Usługodawcy w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Pomimo cofnięcia zgody na używanie adresu e-mail w celach otrzymywania informacji handlowych Usługodawca może nadal wysyłać do Usługobiorcy wiadomości, które zostały zamówione przez niego (np. statusy Zamówień, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu, sprostowania, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Usługodawcę. W szczególności w dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta.
 7. Usługobiorcy mają prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W zakresie dotyczącym wszystkich danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w ramach Serwisu, Usługobiorca może dokonywać zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Usługodawcy o żądaniu dokonania sprostowania, zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, listownie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zamówień i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów.
 9. Usługodawca informuje, iż każda osoba, której dane osobowe dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązują przepisu w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Usługodawca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania osoby, której dane dotyczą, pragnącej wykonać prawa jej na mocy obowiązujących przepisów – udziela tej osobie informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Usługodawca informuję osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 11. W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem z ust. 18, Usługodawca niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.
 12. Udzielenia informacji zgodnie z ust. 18 i 19 jest wolne od opłat, jednakże osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Usługodawca może:
  • pobrać rozsądną opłatę, albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 13. W przypadku powzięcia przez Usługobiorcę informacji o naruszeniu ochrony danych, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, celem umożliwienia podjęcia niezbędnych kroków przez Usługodawcę. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Usługodawca bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

§9 Przetwarzanie innych danych. Cookies

 1. Podczas wizyty Usługobiorcy na stronach internetowych Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Usługobiorcy w tym w szczególności:
  • adres IP i związana z tym lokalizacja;
  • rozdzielczość ekranu;
  • typ przeglądarki;
  • typ systemu operacyjnego;
  • rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;
  • czas połączenia z Serwisem.
 2. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 3. Usługodawca wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę.
 4. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Usługobiorca, korzysta z Serwisu.
 5. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Usługobiorcy wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość
 6. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach Usługobiorcy.
 7. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 10. Dane zbierane automatycznie Usługodawca może wykorzystywać m.in. w następujących celach:
  • analiza zachowań Usługobiorców na stronach internetowych Serwisu;
  • uwierzytelniania Usługobiorcy w Serwisie i zapewnienia sesji Usługobiorcy w Serwisie;
  • utrzymania sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;
  • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności;
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

§ 10 Zabezpieczenia i zagrożenia

 1. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m. in. w tym celu komunikacja pomiędzy komputerem Usługobiorcy a serwerem gdy Usługodawca zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.
 3. Usługodawca informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zmierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Usługodawca zidentyfikował następujące takie zagrożenia:
  • możliwość otrzymania spamu;
  • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;
  • obecność i działanie robaków internetowych (worm);
  • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;
  • możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);
  • piractwo;
  • sniffing (niedozwolony podsłuch);
  • możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;
  • czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
  • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń z ust. 3 Usługobiorca powinien:
  • ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;
  • wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;
  • zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;
  • korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;
  • unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;
  • unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

§11 Sposób kontaktu

 1. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia lub wysłania Formularza kontaktowego przy wykorzystaniu Serwisu, Usługodawca może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Usługobiorcy na podany przez niego adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie na podany przez niego numer telefonu jak również kontaktować się z Usługobiorcą w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem:
  • udzielenia odpowiedzi na wiadomości i pytania Usługobiorcy;
  • przekazania Usługobiorcy informacji dotyczących Zamówienia lub realizacji Umowy, w tym wyjaśnienia kwestii dostawy Produktów;
  • wyjaśnienie kwestii płatności;
  • wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.
 2. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowej Usługodawca może przesyłać do Usługobiorcy na podany przez Usługodawcę adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§ 12 Reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem oraz funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: fabrykakoparek sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: reklamacja@fabrykakoparek.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej) i Usługodawcy;
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji).
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. Termin ze zdania poprzedniego nie dotyczy reklamacji obejmujących żądania Konsumenta wskazane w art. 561(5) k.c. – do takich reklamacji w zakresie Umów sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego.
 4. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Usługobiorcą będącym Konsumentem a Usługodawcą prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres głównej siedziby: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), na wniosek Konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane spory konsumenckie pomiędzy Konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE, a Usługodawcą. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.
 7. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez Konsumenta, Usługodawca informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.
 8. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, a w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:
  • uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Usługodawcy i wpływające na jego działalność;
  • wprowadzenie przez Usługodawcę zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Usługobiorców (klientów), wpływających na obsługę klientów Serwisu;
  • zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Usługodawcę z oferowania niektórych usług lub produktów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do:
  • zmian danych zawartych w ramach Serwisu;
  • zmian parametrów technicznych Serwisu;
  • czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;
  • całkowitego wycofania Serwisu.
 8. O treści zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 6, każdy Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Usługobiorcy posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie na ich Koncie Klienta wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Wyrażenie braku zgody na zmianę Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z rozwiązaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną łączących Strony ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Rozwiązanie umów ze zdania poprzedniego nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed poinformowaniem Usługobiorcy o zmianie Regulaminu.
 10. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką – ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 12. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle funkcjonowania Serwisu lub zawartych Umów sprzedaży będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy Konsumentów w sporze z którymi właściwość sądu wynika z przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 13. W przypadku przeniesienia przez Usługodawcę praw do Serwisu na inny podmiot Klienci niebędący Konsumentami wyrażają zgodę na wstąpienie nabywcy Serwisu we wszystkie prawa i obowiązki Usługodawcę wynikające z działania Serwisu, w tym w prawa i obowiązki wynikające z Umów zawartych przy pomocą Serwisu. usługobiorcy będący Konsumentami zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na powyższą cesję, brak wyrażenia zgody w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę będzie oznaczać rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni. O przeniesieniu praw Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na stronie Serwisu wiadomości, zawierającej informację o zmianie właściciela Serwisu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Usługobiorcy posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni przez Usługodawcę o ww. cesji przez zamieszczenie na ich Koncie Klienta wiadomości o niej.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 luty 2018, za wyjątkiem postanowień § 8 ust. 10 i § 8 ust. 17-21, które wejdą w życie nie wcześniej niż z dniem 25 maja 2018 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY