Główna/Regulamin
Regulamin 2018-02-26T20:42:33+00:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYKA KOPAREK

§ 1 Informacja o podmiocie prowadzącym sklep

Podmiotem prowadzącym sklep jest spółka fabrykakoparek.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000717863 posiadająca numer NIP 5252738676, REGON 369451490, o kapitale zakładowym 40.000 zł, numerze GIOŚ ……………… Do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep – w zakresie działalności sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: to@fabrykakoparek.pl, numer telefonu +48 513 448 466.

§ 2 Definicje

 1. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Adres klienta oznacza wskazany przez klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień klienta w zakresie składania i realizacji Zamówień przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego;

2) informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do wypromowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

3) Klient potencjalny lub faktyczny nabywca Produktów prezentowanych przez FK przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego;

4) Konsument osoba fizyczna dokonująca z FK jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Konto Klienta miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie, pozwalające na zawieranie przez Klienta z FK Umów których przedmiotem jest sprzedaż Produktów. Umożliwia ono również podgląd złożonych Zamówień, zapoznanie się z regulaminami;

6) Koparka dedykowane zestaw komputerowy do obliczeń typu big data o szerokiej gamie zastosowań, w tym do wydobywania (kopania) kryptowalut z wyłączeniem bitcoina;

7) Produkt Urządzenia i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym, które Klienci mogą nabyć na podstawie Umów;

8) Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Fabryka Koparek wraz ze wszystkimi jego zmianami;

9) Regulamin ŚUDE Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną wraz z Polityką Prywatności ustanowiony przez FK dla usługobiorców w korzystających z Serwisu, określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, tryb zakładania Konta Klienta w Serwisie, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, politykę prywatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego;

10) Serwis oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.fabrykakoparek.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

11) Sklep Internetowy sklep internetowy prowadzony przez FK pod witryną  www.fabrykakoparek.pl oferujący możliwość zamówienia i nabycia Urządzeń;

12) Sklep stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez FK pod adresem: ul. Warszawska 164 lokal 117, 05-082 Latchorzew, w którym istnieje możliwość odbioru Urządzeń prezentowanych w Sklepie Internetowych, skonfigurowanych na zlecenie Klienta;

13) Strony FK i Klient;

14) Świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

15) Umowa sprzedaży zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy FK (będącym sprzedawcą) a Klientem (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży Urządzeń zawierany w Sklepie internetowym na skutek Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. Strony mogą rozszerzyć przedmiot Umowy sprzedaży o Usługi Dodatkowe;

16) Umowa zawarta

na odległość

umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

17) Urządzenia rzeczy ruchome, w szczególności urządzenia elektroniczne (w tym Koparki) stanowiące towar będący przedmiotem sprzedaży na mocy Umowy sprzedaży;

18) Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę opisane w §3 Regulaminu RŚUDE;

19) Usługi dodatkowe usługi będą przedmiotem Umowy sprzedaży świadczone na rzecz Klienta poza Sklepem internetowym, w związku z dostawą Urządzeń (np. instalacja, konfiguracją Koparek) lub w sklepie fizycznym (np. konfiguracja Urządzeń) opisane w Serwisie, polegające np. na skompletowaniu, skonfigurowaniu, dostawie i zainstalowaniu Produktów;

20) Usługobiorca podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

21) Usługodawca Usługodawca usług świadczonych drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu – FK Sp. z o.o.;

22) Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);

23) Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.);

24) Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, stanowiące ofertę nabycia Produktów, określające rodzaj i/lub liczbę Produktów, zawierające specyfikację (dane techniczne) jakie ma spełniać Urządzenie oraz inne treści przewidziane prawem;

25) FK fabrykakoparek.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000717863 posiadająca numer NIP 5252738676, REGON 369451490, o kapitale zakładowym 40.000 zł – właściciel Sklepu Internetowego, będący zarazem Usługodawcą jak i sprzedawcą Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego funkcjonującego pod adresem http://www.fabrykakoparek.pl.
 2. Sklep Internetowy stanowi platformę umożliwiającą:
 • informowanie Klientów o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie stacjonarnym;
 • składanie przez Klientów Zamówień;
 • zawieranie z Klientami Umów sprzedaży.
 1. Złożenie Zlecenia przez Klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania warunków Umowy sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie ŚUDE. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.
 2. Przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Zamówienia składać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Treści zamieszczone w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności informacje o Produktach, w tym wizerunki, opisy i ceny Urządzeń nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Są one jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog Urządzeń ma jedynie charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej.
 4. Zaproszenie do składania ofert obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. FK może odmówić przyjęcia Zamówienia, którego przedmiotem ma być dostawa Urządzeń za granicę, jeżeli będą się wiązać ono z nadmiernymi trudnościami.
 5. Ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). FK zastrzega sobie prawo do zmian cen w Sklepie Internetowym bez uprzedniego poinformowania o tym Klientów. Zmiana ceny nie dotyczy jednak Zamówień złożonych przed momentem opublikowania zmiany danej ceny.

 

§ 4 Składanie i potwierdzanie Zamówień

 1. Klient może dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym zarówno po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym (dla zarejestrowanych osób posiadających Konto Klienta) bądź bez logowania się do Konta Klienta.
 2. Zasady zakładania (rejestracji) Konto Klienta określa Regulamin ŚUDE.
 3. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim.
 4. Klient dokonuje wyboru spośród Urządzeń, których wizerunki, opisy i ceny są prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klient przed wyborem Urządzenia może zapoznać się z opisem Urządzenia, zawierającego np. informację o prędkości, zużyciu energii, jego przykładowym przeznaczeniu.
 5. Wybór Urządzenia następuje poprzez naciśnięcie pola „Dodaj do koszyka”. Po jego naciśnięciu następuje wybór przez Klienta parametrów Urządzenia, w tym wybór karty graficznej, procesora, pamięci RAM, płyty głównej, rodzaju zasilacza, rodzaju dysku twardego, koloru stelaża. Po zakończeniu konfiguracji Klient otrzyma łączną cenę tak stworzonego zestawu. W Sklepie Internetowym prezentowane są również przykładowe propozycje konfiguracji Urządzeń.
 6. W sytuacji, gdy Urządzenia z ust. 5, wyprodukowane według specyfikacji Klienta (stworzonej indywidualnie przez niego lub na podstawie specyfikacji stworzonej na podstawie propozycji FK) stanowią rzeczy nieprefabrykowane, w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumentach, FK informuje Klienta, że w takiej sytuacji Klientowi będącemu Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynikające z ustawy o prawach konsumentach.
 7. Klient może także zamówić Usługi dodatkowe, które mogą wiązać się z dodatkową płatnością. FK może odmówić wykonania Usług dodatkowych, jeżeli dotyczą one konfiguracji Urządzeń niekompletnych w wyniku czego nie jest możliwa ich prawidłowa konfiguracja.
 8. Po dodaniu do koszyka skonfigurowanego Urządzenia Klient ma w każdym momencie wgląd do tego, jakie Produkty, w jakiej ilości i w jakiej cenie znajdują się w koszyku. Klient może na tym etapie zwiększyć lub zmniejszyć ilość Urządzeń, Usług dodatkowych, jak również usunąć je z koszyka. Klientowi wyświetla się również informacja, czy Urządzenie stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według indywidualnej specyfikacji Klienta.
 9. Klient w Koszyku, widzi ile łącznie Urządzeń i Usług dodatkowych chce zamówić oraz podsumowanie koszyka, w którym wskazana jest łączna kwota do zapłaty z rozbiciem kwoty za Produkty i za wysyłkę. Koszty wysyłki są zależne od danych wprowadzonych przez Klienta w formularzu „Oblicz koszty wysyłki”, w tym celu Klient jest zobowiązany do wpisania kodu pocztowego adresu, pod który mają być dostarczone Urządzenia. Klient może także wybrać odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym, który jest nieodpłatny. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z FK.
 10. Klient w Koszyku może wprowadzić także kod promocyjny, celem skorzystania z niego Klient po wpisaniu kodu powinien kliknąć pole „Zastosuj kod”.
 11. Po wybraniu i dodaniu do koszyka wszystkich Produktów, które ma obejmować Zamówienie oraz wpisaniu obowiązkowo kodu pocztowego (w przypadku braku odbioru osobistego) i opcjonalnie kodu promocyjnego, Klient aby przejść do dalszego etapu składania Zamówienia powinien kliknąć pole „Przejdź do kasy”.
 12. Klient jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji dotyczących Szczegółów płatności, w tym obowiązkowo takich danych Klienta jak: imię, nazwisko/nazwa, adres zamieszkania lub siedziby oraz adresu e-mail, numer NIP. Opcjonalnie Klient może wskazać także numer telefonu. W przypadku zalogowania się na Konto Klienta ww. dane zostaną automatycznie uzupełnione, Klient jest jednak zobowiązany zweryfikować ich prawidłowość i aktualność.
 13. Klient może także zdecydować, że dostawa odbędzie się na inny adres niż adres siedziby/zamieszkania Klienta – aby skorzystać z tej opcji Klient powinien zaznaczyć pole „Wysłać na inny adres” i wypełnić stosowny formularz.
 14. Klient może także dodać Uwagi do zamówienia, wpisując np. ……….
 15. W celu uzyskania faktury Klient powinien wybrać opcję „Wystaw fakturę VAT” i wypełnić kwestionariusz.
 16. Warunkiem złożenia Zamówienia jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu ŚUDE. Klient może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.
 17. W przypadku, gdy Zamówienie dotyczy Urządzenia stanowiącego rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według indywidualnej specyfikacji, Klient składa również oświadczenie, iż jest świadomy, iż zamówione Urządzenie zostanie wyprodukowane według specyfikacji podanej przez Klienta podczas składania Zamówienia, w wyniku czego Konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy. Klient potwierdza także, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 18. Klient dokonuje także wyboru sposobu płatności. Dostępne opcje płatności to Dotpay.
 19. Usługi serwisu transakcyjnego świadczy Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 61342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
 20. Dokonanie ww. czynności oraz kliknięcie pola „Kupuję i płacę” stanowi złożenie Zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży z FK.
 21. FK niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia, przesyłając na adres elektroniczny Klienta informację o otrzymaniu Zamówienia. Skutkiem prawnym przesłania przez FK informacji o otrzymaniu Zamówienia jest związanie Klienta ofertą.
 22. Akceptacja przez FK oferty jest dokonywana poprzez przesłanie na adres elektroniczny Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 23. FK zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości złożenia Zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia – takie potwierdzenie wysłane przez FK stanowi wówczas nową ofertę.
 24. W przypadku sytuacji z ust. 23 Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą otrzymania przez FK oświadczenia Klienta o przyjęciu tejże nowej oferty z ust. 23, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przeciwnym przypadku Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 25. Oferta FK z ust. 23 wygasa po upływie 3 dni licząc od jej wysłania Klientowi. Opisany termin stanowi termin do przyjęcia oferty.
 26. W przypadku przesłania przez Klienta, po otrzymaniu oferty FK z § 4 ust. 23, oświadczenia o przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnienia, FK traktuje ją jako nową ofertę, którą FK może:
  • zaakceptować w sposób opisany w ust. 22 lub
  • złożyć dalsze zastrzeżenia lub uzupełnienia – które stanowią nową ofertę FK – postanowienia ust. 23-25 stosuje się odpowiednio lub
  • poinformować o nieprzyjęciu oferty. Niepoinformowanie o nieprzyjęciu oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
 27. Umowa zostaje zawarta na warunkach:
  • wskazanych w potwierdzeniu przyjęciu Zamówienia o realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 22 albo;
  • wskazanych w ofercie FK, o której mowa w § 4 ust. 23 (pod warunkiem jej akceptacji przez Klienta zgodnie z §4 ust. 24) albo;
  • wskazanych w potwierdzeniu przyjęciu Zamówienia o realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 26 pkt 1 w zw. z § 4 ust 22 albo;
  • wskazanych w ofercie FK, o której mowa w § 4 ust. 26 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 23 (pod warunkiem jej akceptacji przez Klienta zgodnie z §4 ust. 24).
 28. Klient zawierając Umowę sprzedaży wyraża zgodę na otrzymywania informacji i oświadczeń kierowanych przez FK osobiście do Klienta, jak również na wysyłanie przez Klienta oświadczeń, zgód do FK za pomocą trwałych elektronicznych nośników danych, jak np. e-mail lub wiadomości umieszczane w Koncie Klienta.
 29. Treść Umowy sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez FK. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 30. FK w związku ze sprzedażą Produktu wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. paragon albo fakturę. Źródłem danych FK do wystawienia faktury są dane wynikające z podanych przez Klienta danych podczas składania Zamówienia oraz przesłanych przez Klienta dokumentów rejestrowych.
 31. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez FK w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 32. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy FK a Klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.
 33. FK wraz z zamówionym Produktem dostarcza Konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie zawarcia Umowy.

 

§ 5 Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym przez FK jest możliwe w przypadku:
  • podania przez Klienta nieprawdziwych danych przy rejestracji w Serwisie;
  • podania nieprawdziwych danych na formularzu podczas składania Zamówienia.
 2. Rozwiązanie Umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym przez Klienta będącego Konsumentem jest możliwe w przypadku zwłoki w dostarczeniu Produktu przez FK przekraczającej 14 dni roboczych.
 3. FK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży:
  • jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zawarcia Umowy sprzedaży;
  • ……………………………
 4. Klient będący Konsumentem który zawarł Umowę sprzedaży przy wykorzystaniu Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności: od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres fabrykakoparek.pl sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa lub drogą mailowa na adres: to@fbrykakoparek.pl o przykładowej treści: „Adresat: fabrykakoparek.pl Sp. z o.o. , Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży: nazwa urządzeń oraz usług: oznaczenie usług; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; numer PESEL konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”. Klient może skorzystać również ze Wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak wykorzystanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej w ust. 4. Po jej otrzymaniu FK niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia w Serwisie. Załącznikiem do Regulaminu jest Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia do umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim FK przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez FK o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ww. Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – taką rzeczą w szczególności są Urządzenia sprzedawane w Sklepie internetowym na podstawie Umowy sprzedaży.
 6. FK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany w ramach Sklepu internetowego).
 7. FK dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym wypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Jeżeli FK nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FK, FK nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt FK lub przekazać ją osobie upoważnionej przez FK do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że FK zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez FK lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z FK.
 14. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, FK informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
 15. W wypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, FK zwróci koszty doręczenia mu zamówionego produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu internetowego.
 16. W wypadku odstąpienia od umowy, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 17. Zwracane Produkty powinny być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 6 Realizacja Zamówień

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 FK dołoży wszelkich starań, aby Zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 14 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku gdy Klient dokonuje płatności po zawarciu Umowy sprzedaży termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim liczony jest od daty wpłacenia FK kwoty pełnej ceny.
 2. W przypadku wyczerpania zapasów Urządzeń lub ich części, FK określi dłuższy termin realizacji Zamówienia i poinformuje o tym Klienta.
 3. W toku realizacji zamówienia klient otrzymuje od FK trzy wiadomości e-mail:
  1) z potwierdzeniem złożenia Zamówienia;

2)  potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji;

3) z potwierdzeniem wysłania przesyłki.

 1. Składając Zamówienie Klient decyduje, czy osobiście odbierze Urządzenie z siedziby FK lub innego punktu odbioru wskazanego przez FK czy też Urządzenie zostanie przesłane przesyłką wybraną przez Klienta firmą kurierską pod adres wskazany w Zamówieniu złożonym przez Klienta.
 2. FK powiadomi Klienta o numerze listu przewozowego przesyłki z Urządzeniem.
 3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w chwili odbioru oraz przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej przesyłki bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (przewoźnika).
 4. Przesyłka może być doręczane za pokwitowaniem odbioru po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru. Za pokwitowanie odbioru uważa się czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru. W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia przesyłki, przesyłka może być zwrócona do FK. Koszty ponownego doręczenia przesyłki wynikłego z podanie błędnego adresu lub nieodebrania przesyłki w terminie obciążają Klienta.

 

§ 7 Informacja handlowa.

 1. FK nie przesyła do Klientów niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na jej otrzymywanie – podczas rejestracji lub w inny wyraźny sposób.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. FK ma obowiązek dostarczyć Klientom Produkty wolne od wad.
 2. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem oraz funkcjonowaniem Sklepu internetowego, w szczególności w zakresie prawidłowości wykonania Umów sprzedaży.
 3. FK przyjmuje również od Klientów reklamacje dotyczące płatności za Produkty zakupione w Sklepie Internetowym, a także dotyczące płatności za pośrednictwem DotPay.
 4. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby fabrykakoparek.pl Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: reklamacja@fabrykakoparek.pl, a także telefonicznie pod numerem +48 513 448 466.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Klienta (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej) i FK;
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji; okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji);
  • podpis klienta w przypadku reklamacji pisemnej.
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym dotyczącym płatności za pośrednictwem DotPay muszą być zawarte co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, data transakcji, reklamowana kwota oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji FK zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. O ile FK nie sporządzi odrębnych postanowień oświadczeń gwarancyjnych, FK nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Produkty jak również nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne gwarancje jakie mogą udzielać podmioty trzecie na produkty będące przedmiotem sprzedaży przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego.
 8. W przypadku udzielenia przez podmioty trzecie gwarancji na produkty sprzedawane przez FK przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, do udzielonej przez podmioty trzecie gwarancji znajdują zastosowanie zasady wynikające z art. 577-581 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem postanowień oświadczeń gwarancyjnych złożonych przez gwarantów
 9. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni (w przypadku Konsumentów w terminie 14 dni) od daty otrzymania przez FK reklamacji. Gdyby wyjaśnienie okoliczności faktycznych związanych z reklamacją w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym było niemożliwe, FK poinformuje o tym fakcie Klienta w ww. terminie, jednocześnie reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie powołanych okoliczności było możliwe.
 10. W momencie odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 11. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego FK zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty te nie mogą jednak przekraczać kosztów zwyczajowo przyjętych w stosunkach tego rodzaju.
 12. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.
 13. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu Umów sprzedaży zawartych z FK, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 14. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a FK prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres głównej siedziby: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), na wniosek Konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane konsumenckie pomiędzy Konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE a FK. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.
 15. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez Konsumenta, FK informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.
 16. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

 

§ 9 Szczególne regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami.

 1. W zakresie sprzedaży uregulowanej Regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 68(1) Kodeksu cywilnego, zatem wskutek przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a samo przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.
 2. W zakresie sprzedaży uregulowanej Regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 68(2) Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty przez FK.
 3. W zakresie sprzedaży uregulowanej niniejszym Regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 69 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonywania umowy.
 4. W przypadku wady fizycznej lub wady prawnej FK ponosi wobec kupującego odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku udzielenia przez podmioty trzecie gwarancji na produkty sprzedawane przez FK przy wykorzystaniu sklepu, do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie zasady określone w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego.
 6. Zapłata ceny w formie potrącenia wymaga odrębnego porozumienia stron.
 7. Klienci nie mogą bez pisemnej zgody FK przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przy pomocy Serwisu, jednocześnie wyrażają zgodę na dokonywanie przez FK cesji roszczeń przysługujących FK wobec nich, w tym z tytułu umów zawartych za pomocą Serwisu.

 

§ 10 Odwrotne obciążenie VAT.

 1. Jeżeli łączna wartość zamówionych Produktów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji (w rozumieniu Ustawy o VAT) obejmującej te Produkty przekracza kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych netto, do ich nabycia nie stosuje się niniejszego Regulaminu. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy FK a Klientem na odrębnie, pisemnie ustalonych przez Strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Klient po złożeniu zamówienia, w przypadku o którym mowa w ust. 1 nie otrzymuje potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, a Umowa sprzedaży nie jest zawierana. Po złożeniu Zamówienia, z Klientem skontaktuje się pracownik FK w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia, w tym w celu weryfikacji czy zamówienie Klienta podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku zapłata należności z tytułu sprzedaży takich Produktów nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia FK identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
 3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez FK odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych prawem, w tym procedurą odwrotnego obciążenia VAT, o której mowa w Ustawie o VAT.
 4. W przypadku, gdy Klient składając zamówienie o którym mowa w ust. 1 zapłaci cenę Produktu korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, pracownik FK skontaktuje się z Klientem celem dokonania zgodnego z prawem rozliczenia uiszczonej kwoty, w szczególności w przypadku gdy istnieje konieczność rozliczenia tej kwoty na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT.

§ 11 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin jest dostępny również w siedzibie FK.
 2. Na żądanie Konsumenta FK wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wykorzystania informacji zebranych od lub dostarczonych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu określa Polityka Prywatności zawarta w Regulaminie ŚUDE. Jej postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się również do danych osobowych przekazanych przez Klientów w sposób inny niż za pośrednictwem Serwisu.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na obowiązywanie jego postanowień, kontaktowanie się Stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.
 5. W przypadku chęci złożenia przez Klienta zamówienia hurtowego, prosimy o bezpośredni kontakt z działem sprzedaży i marketingu spółki fabrykakoparek.pl sp. z o.o. Sprzedaż realizowana przy wykorzystaniu Sklepu internetowego nie jest sprzedażą hurtową.
 6. FK zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:

1)   uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do FK i wpływające na jego działalność;

2) wprowadzenie przez FK zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Klientów, wpływających na obsługę Klientów Serwisu;

3)  zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez FK z oferowania niektórych usług.

O treści zmian Regulaminu, o których mowa poprzednim zdaniu, FK poinformuje poprzez umieszczenie na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Klienci mający Konto Klienta zostaną powiadomieni przez FK o zmianie Regulaminu w wiadomości email przesłanej na adres wskazany przez Klienta na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

 1. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie FK w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak zgody na zmianę Regulaminu równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy na prowadzenie Konta Klienta w Serwisie. Brak sprzeciwu uznaje się za akceptację zmian.
 2. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia danej Umowy.
 3. FK zastrzega sobie również prawo do:
  • zmian danych zawartych w ramach Serwisu;
  • zmian parametrów technicznych Serwisu;
  • czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;
  • całkowitego wycofania Serwisu.
 4. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów, powstałych w związku z wykonywaniem przez FK Usług przesyłki jest prawo polskie, zaś sądem właściwym do ich rozstrzygania jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd polski. W przypadku sporu z Klientami, niebędącymi Konsumentami będzie to sąd właściwy miejscowo dla siedziby FK.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin ŚUDE.
 6. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Regulaminie ŚUDE podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw).
 7. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką – ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.
 8. W przypadku przeniesienia przez fabrykakoparek.pl sp. z o.o. praw do Serwisu na inny podmiot Klienci będący Konsumentami zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na powyższą cesję, brak wyrażenia zgody w terminie wyznaczonym przez FK będzie oznaczać rozwiązanie umów łączących z FK za wypowiedzeniem wskazanym przez FK, nie krótszym niż 14 dni. O przeniesieniu praw Klienci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na stronie Serwisu FK wiadomości, zawierającej informację o zmianie właściciela Serwisu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni przez FK o tej zmianie poprzez przesłanie wiadomości udostępnianej w Portalu Klienta.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2  do Regulaminu Sklepu Internetowego

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY